Page title

Section title

Auto active Elemenentor

Sử dụng để kích hoạt tài khoản xịn cho bạn :)

Điền url login ví dụ: https://domain-của-bạn/wp-admin/ hoặc https://domain-của-bạn.com

Có thể dùng subdomain https://admin.domain-của-bạn/wp-admin/

Tạm thời tắt các tính năng như google recaptcha để mọi thứ được smooth

Mã này sẽ có trong email của bạn, bạn chỉ cần nhập 1 lần để active. Nếu active lại thì không cần nhập nữa.

Điền url login ví dụ: https://domain-của-bạn/wp-admin/ hoặc https://domain-của-bạn.com

Có thể dùng subdomain https://admin.domain-của-bạn/wp-admin/

Tạm thời tắt các tính năng như google recaptcha để mọi thứ được smooth

© 2021 TradeWP.com All rights reserved.