Page title

Section title

Tạo key WPML

Bạn chỉ cần điền domain và có đủ candy, done! :)

Điền url ví dụ: hoặc https://domain-của-bạn.com

KHÔNG điền https://domain-của-bạn/wp-admin/

Chỉ cần nhập 1 lần duy nhấp, lần sau nhập domain là xong. Tìm codde này trong email được gửi tới bạn khi bạn mua WPML

© 2021 TradeWP.com All rights reserved.