Panel title

logo tradewp.com

All-in-One WP Migration Unlimited Extension 2.38

Một plugin bổ trợ cho plugin backup site Wordpress miễn phí All-in-One WP Migration

Plugin được update thường xuyên 

All-in-One WP Migration Unlimited Extension giúp bạn:

Xóa giới hạn nhập 512MB
Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào mà bạn sở hữu
Khôi phục bản sao lưu từ máy chủ
Lệnh WP CLI

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

5900

candy icon tradewp.com
138,650 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
2.38
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

0.29 MB

Danh mục

Tags