Panel title

logo tradewp.com

Easy Digital Downloads 2.9.26

Plugin chuyên dùng để tạo product download, pluugin sẽ được update thường xuyên, mình sẽ làm auto update cho cái này

chi tiết xem tại: Easy Digital Downloads - Sell Digital Downloads With WordPress

End of Line

Bạn cần đăng nhập để xem

Đã ẩn
Giá

5000

candy icon tradewp.com
117,500 VNĐ
Đánh giá:
download icon Số lần tải:
0
last update icon Cập nhật cuối:
version icon Phiên bản:
2.9.26
virus scan Quét virus :
file size icon File size:

4.48 MB

Danh mục

Tags